बारोकनी हुडबा

बाराकोनी हुडबा ओबोडोबि हुडबिनो बाओका जे obvykle kladeno do rozmezí let 1600 až 1750. Jedná se však pouze ओ orientační vymezení. Původ टर्मिन Baroko, přejatý z dějin umění, je odvozen

पुढे वाचा

संगीत बनविणे

आपल्या आवडीनिवडी जाणून घेऊ इच्छित असल्यास, आपण हे करू शकता. स्लॅडबुड एक स्कोडबुड झुडूप, झुबके गुळगुळीत आणि झुबकेदार झुबके, आणि तेवढ्या अवस्थेतील गळती. टाउटो मायस्लेन्को

पुढे वाचा